•  

     NA CZYM POLEGA INTEGRACJA W SZKOLE?

      

     W SZKOLE FUNKCJONUJE ODZIAŁ INTEGRACYJNY:


      

     KORZYŚCI INTEGRACJI:

     • poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,
     • brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
     • dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,
     • bliska współpraca z rodzicami,
     • wiara w możliwości dziecka,
     • rozwój tolerancji i akceptacji,
     • wzajemna akceptacja,
     • zanik niezdrowej rywalizacji,
     • rozwój pozytywnych postawy i więzi psychospołeczne tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
     • rozwój samodzielności ucznia,
     • poszukiwanie nowych form i metod pracy,
     • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
     • przezwyciężanie trudności,
     • brak izolacji społecznej,
     • radość „dawania”,
     • przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.

      

     INTEGRACJA W SZKOLE

     1. Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólna przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.
     2. Uczniowie sprawni zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życie i poszanowania zdrowia.
     3. Nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym, zdobywają nowe doświadczenia, stają się wrażliwszymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi ludźmi.
     4. Rodzice uczniów zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

     ORGANIZACJA PRACY W KLASACH INTEGRACYJNYCH:

     1. W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie, realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.
     2. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.
     3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany. W ten sposób realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.
     4. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną.
     5. W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów – nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowanie pedagogicznym.
     6. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowe zajęcia. W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami wspierają następujące formy pracy dydaktycznej:
      • zajęcia rewalidacyjne,
      • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
      • zajęcia logopedyczne,
      • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
      • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
      • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
      • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
      • zajęcia z pedagogiem, psychologiem.

      

     SYSTEM OCENIANIA W KLASACH INTEGRACYJNYCH:

     1. System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
     2. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania.
     3. Oceniając uczniów z orzeczeniami nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

      

     DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KLASĘ INTEGRACYJNĄ?

     Wybór odpowiedniej klasy to niezwykle trudna decyzja dla wszystkich rodziców. Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:

     • zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego dziecka,
     • zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
     • kształtowanie pozytywnych cech osobowości,
     • kształtowanie samodzielności uczniów niepełnosprawnych,
     • przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie,
     • opieka dwóch pedagogów,
     • mała liczebność grupy,
     • kontakt dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami wzmacniający poczucie tolerancji dla cudzej odmienności i niedoskonałości.

      

     Rodzice decydujący się na wybór klasy integracyjnej dla swojego dziecka powinni pamiętać, że głównym i najważniejszym celem klasy integracyjnej jest wspólna nauka i zabawa, która uwrażliwia dzieci zdrowe na potrzeby niepełnosprawnych rówieśników, uczy umiejętności akceptacji innych, często odmiennych zachowań i niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Wszystkie wartości, jakie uda nam się wpoić w dzieciństwie z pewnością zaowocują w przyszłości.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
   • 94-361-74-92, 94-361-63-11
   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski 78-540 Kalisz Pomorski Poland
   • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
   • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I mię i nazwisko: Dawid Nogaj
 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
   • CEL PRZETWARZANIA
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f ODBIORCY DANYCH 
 Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych • do żądania sprostowania danych • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym • do żądania ograniczenia przetwarzania • do przenoszenia danych • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
   • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   • adres skrzynki ePUAP: SPKALISZPOMORSKI
  • Logowanie