• Klasy sportowe

    • Szkoła prowadzi oddziały sportowe

      

     Klasy sportowe - prezentacja

          

              

      

     1) Szkolenie sportowe prowadzone jest w jednym lub kilku dyscyplinach sportowych:

     a) piłka nożna,

     b) piłka siatkowa,

     c) piłka ręczna,

     2) oddziały sportowe realizują program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły;

     3) zajęcia sportowe w oddziałach sportowych prowadzone są według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu i dopuszczonych do użytku szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami;

     4) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką dyscypliny sportu lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów, oddział może być dzielony na grupy ćwiczeniowe;
     5) rekrutację do oddziałów sportowych przeprowadza się na warunkach określonych w ustawie Prawo oświatowe. Organizację oddziału sportowego w szkole reguluje Regulamin oddziałów sportowych, który stanowi załącznik nr 6 do Statutu Szkoły;

     6) liczba uczniów oddziałów sportowych w pierwszym roku szkolenia wynosi co najmniej 20 uczniów;

     7) uczniowie oddziałów sportowych, którzy ze względu na czasową niezdolność do uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne w danym oddziale;

     8) uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się do oddziałów działających na zasadach ogólnych;

     9) w ramach realizacji programów szkolenia sportowego szkoła organizuje obozy sportowe dla uczniów z oddziałów sportowych.

     Obozy mogą być realizowane w pierwszym tygodniu września lub w ostatnim tygodniu trwania nauki oraz w czasie trwania ferii letnich i zimowych.

      

     W roku 2023/2024 w szkole funkcjonują dwa oddziały sportowe:

     4 c – wychowawca – Pani Magdalena Kujawska - Krystopik

     6 a - wychowawca – Pan  Paweł Gąsiorowski

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
   • 94-361-74-92, 94-361-63-11
   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski 78-540 Kalisz Pomorski Poland
   • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
   • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I mię i nazwisko: Dawid Nogaj
 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
   • CEL PRZETWARZANIA
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f ODBIORCY DANYCH 
 Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych • do żądania sprostowania danych • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym • do żądania ograniczenia przetwarzania • do przenoszenia danych • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
   • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   • adres skrzynki ePUAP: SPKALISZPOMORSKI
  • Logowanie