• Świetlica szkolna klas 1-3

    •                                                                                     Świetlica szkolna klas I-III

     Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrabiania prac domowych i zjedzenia posiłku.

     Zajęcia świetlicowe organizowane są

     od poniedziałku do piątku od 6.30 do 15.30

     Świetlica szkolna klas I –III zajmuje do tego celu wyodrębnione pomieszczenie w budynku Gimnazjum. Wyposażenie sali przystosowane jest do charakteru prowadzonych zajęć. Oprócz stolików, przy których odbywają się zajęcia plastyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych i układanek, znajduje się kącik do zabaw. Sala wyposażona jest również w sprzęt RTV. Zajęcia sportowe odbywają się głównie na Orliku. W sali znajdują się tablice o charakterze dekoracyjnym nawiązujące do tematyki zajęć oraz służące do ekspozycji prac dzieci. W pomieszczeniu świetlicy znajdują się gry, zabawki, książki, rzutnik, na którym wyświetlane są filmy edukacyjne i bajki oraz dywan i poduszki, na których dzieci mogą wypoczywać. Praca wychowawczo – dydaktyczna odbywa się według planu pracy świetlicy z podziałem na tematy w miesiącu i zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. Dotyczą zarówno najbliższego otoczenia dziecka jak i obejmują wiadomości o Polsce, jej miejscu w Europie oraz nawiązują do obchodzenia świąt i innych ważnych wydarzeń. W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia: rozwijające umiejętności manualne, zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie itp.,zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka, czytanie książek, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci, krzyżówki, zagadki, rebusy, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zajęcia muzyczno – taneczne – zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce, gry i zabawy sportowe – szachy, zabawy z piłką, zabawy ze skakanką, hula – hop, zabawy na boisku szkolnym, konkurencje indywidualne i zespołowe, zajęcia relaksujące – relaks przy muzyce, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek. Świetlica szkolna oferuje uczniom pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych, rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci oraz wspiera działalność poznawczą i artystyczną.

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
   • 94-361-74-92, 94-361-63-11
   • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski 78-540 Kalisz Pomorski Poland
   • wicedyrektor@spkaliszpom.dlaedu.pl wicedyrekorped@spkaliszpom.dlaedu.pl
   • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim
Adres: Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski
Kontakt: sekretariat@spkaliszpom.dlaedu.pl 


   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
I mię i nazwisko: Dawid Nogaj
 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
   • CEL PRZETWARZANIA
 Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f ODBIORCY DANYCH 
 Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. OKRES PRZECHOWYWANIA 
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych • do żądania sprostowania danych • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym • do żądania ograniczenia przetwarzania • do przenoszenia danych • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
   • TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej INFORMACJA 
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
   • adres skrzynki ePUAP: SPKALISZPOMORSKI
  • Logowanie